Afecta el Jet Lag a les capacitats d’aprenentatge?

 

El problema que es vol tractar en aquest treball de recerca és observar com afecten els viatges transmeridionals a les capacitats d’aprenentatge.

Els individus que realitzen viatges a zones on hi ha una gran diferència d’hores entre el país d’origen i el país de destí pateixen una dessincronització entre l’hora interna biològica i la hora externa ambiental. Aquests viatges provoquen el que es denomina Jet Lag.

El Jet Lag, en un alt percentatge d’individus que el sofreixen, causa un desajust que afecta fonamentalment les funcions biològiques com poden ser la gana o el son. Aquest fenomen també produeix un deteriorament en el rendiment, tant físic com intel·lectual.

L’objectiu d’aquest treball és comprovar si la capacitat d’aprenentatge dels hàmsters es pot veure afectada per un canvi en el fotoperíode equivalent al Jet Lag. Per fer-ho, s’ha alterat el fotoperíode d’un grup de h{msters, i se n’ha comparat els resultats amb altres hàmsters que no han patit aquesta variació.

Actualment s’estan duent a terme investigacions en una branca molt més especialitzada de la biologia, l’anomenada neurologia. Els científics estan treballant en els neurotransmissors que sintetitzen la hormona melatonina, que actua regulant els cicles biològics diaris.

És evident que no he pogut investigar tant profundament els efectes provocats en els individus com s’est{ realitzant actualment, però m’ha servit per a fer una iniciació en el camp de l’experimentació científica amb animals.

El treball ha estat limitat per un nombre reduït d’individus, que per a una major efic{cia s’hagués hagut de realitzar amb un nombre més elevat, però per mancances d’espai i temps no s’ha pogut dur a terme.

S’ha emprat el mètode científic per a corroborar si un canvi en el fotoperíode (Jet Lag) afecta realment en les capacitats d’aprenentatge. A partir d’un conjunt de dades preses experimentalment, s’han fet referències antecedents científics per a corroborar-ne els resultats.

Els resultats obtinguts estan condicionats pel petit tamany mostral. Tot i no ser estadísticament significatius estableix una base per futures investigacions.

El Jet Lag és un terme curt i f{cil d’usar però difícil de definir. Literalment es pot traduir com a un trastorn o malestar degut a un llarg viatge transmeridional que comporta un canvi d’horari considerable. Com a conseqüència, hi ha un desajust en els ritme circadiàns de l’individu i una alteració en el rellotge intern de l’organisme en el cicle dia-nit.

Per exemple, un viatge de Barcelona a Nova York suposa una diferència de sis hores, això causa deficiències en el sistema nerviós, i com a conseqüència es desencadenen desajustos en els ritmes biològics interns.

Es tracta d’una dessincronització entre el ritme biològic i la hora ambiental, que es produeix al creuar varies zones horàries diferents de forma brusca. A conseqüència d’aquest fet, un alt percentatge d’individus pateixen un deteriorament que afecta fonamentalment a les funcions vegetatives com poden ser la gana o el son. Les conseqüències més comuns son els trastorns en el son, que produeixen un deteriorament en el rendiment tant físic com intel·lectual.