La contaminació atmosférica és un tema molt complex, però que es pot definir com la contaminació de l’aire. El contaminant principal és el diòxid de sofre, però també hi ha altres substàncies. És una la causa del forat a la capa d’ozó, de l’efecte hivernacle, la boira fotoquímica i la pluja àcida. La contaminació pot ser antropogènica (produïda, directa o indirectament, per l'acció de l'home) o no ser-ho. La contaminació atmosfèrica pot tenir caràcter local, és a dir, que pot estar creat per nosaltres, com ara el fum dels vehicles. A continuació, us vindrem l'oportunitat d'endinsar-vos en aquest tema, d'altra banda molt actual, per desgràcia.
La contaminació atmosférica és la contaminació de l’aire. El contaminant principal és el diòxid de sofre, però també hi han altres substàncies. És una la causa del forat a la capa d’ozó, de l’efecte hivernacle, la boira fotoquímica i la pluja àcida. La contaminació pot ser antropogènica (produïda, directa o indirectament, per l'acció de l'home) o no ser-ho. La contaminació atmosfèrica pot tenir caràcter local, és a dir, que pot estar creat per nosaltres, com ara el fum dels vehicles.
Els contaminants secundaris són més freqüents a l’atmosfera. La contaminació de l'aire és un procés que s'inicia amb l'emissió a l'aire per part dels diferents focus emissors de contaminants a l'atmosfera. Una vegada es troben aquestes substàncies es forma uns processos de transport i transformació. Com a resultat d'aquests processos, en cada punt determinat hi haurà una determinada concentració de cada contaminant, que es coneix com a nivell d'immissió. Els nivells d'emissió indiquen la concentració d'emissions atmosfèriques de tabac, vehicles, centrals elèectriques, etc. En canvi, els nivells d'immissió, indiquen la presència dels contaminants a l'aire no en els punts on es generen sino en diferents punts receptors. Entre els processos i per tant nivells d'immissió i el d'emissió hi ha un procés de transport i dispersió mitjançant l'atmosfera, que pot dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa.
Entre els processos, i per tant, nivells d'immissió i el d'emissió, hi ha un procés de transport i dispersió mitjançant l'atmosfera, que pot dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa. Els principals focus de la contaminació atmosfèrica són:el tabaquisme, les centrals tèrmiques (de carbó o petroli) que produeixen electricitat i els vehicles de transport terrestre, marítim i aeri; siguin de combustió o elèctrics; con ara autobusos, trens, cotxes, vaixells o avions; a més d'algunts tipus de calefaccions. També existeix la contaminació atmosfèrica per causes naturals, com ara per exemple la pols del sòl que es aixecada pel vent.
En definitiva, el planeta terra està a les nostres mans. Nosaltres som el principal problema de la contaminació d’aquest planeta, si nosaltres mateixos no aprenem a cuidar-lo i a respectar-lo, l’acabarem perdent i fent-lo desaparèixer. Tot depèn de nosaltres, si tots ens posem d’acord i cadascú posa una mica de la seva part tot pot anar a millor i podríem evitar moltes de les conseqüències que estem patint ara.