La relació entre l’educació els sistemes econòmics

 

Normalment un Treball de Recerca sol tocar un tema que és escollit per l’alumne per el simple fet del seu interès individual en aquest. El meu tema en certa manera també ho fa però és més perquè en concerneix a tots plegats i sobretot a nosaltres, els estudiants.

En “La relació entre l’educació els sistemes econòmics”, que és com es titula el meu treball de recerca, tracto de manera analítica la relació històrica que hi ha hagut durant la història, partint de la Il·lustració, entre aquests dos grans conceptes. Primer parteixo, però, de l’estudi que ja s’ha realitzat en aquest sentit, bé, entre la relació de l’educació amb la societat, en la branca de la sociologia de l’educació.

Aquest estudi l’utilitzo doncs, com a marc teòric per a les meves conclusions posteriors. Treballo doncs teories sociològiques com les dels anomenats funcionalistes, destacant sobretot al sociòleg francès Émile Durkheim, que diu que quan ens enfrontemfets socials el que hem de fer és definir-los a nivell de com afecta aquest fet social a la resta de l’organisme, per exemple, un estat. A part del funcionalisme també he explicat altres teories sociològiques com el marxisme, l’interpretativisme i la teoria del capital humà.

Posteriorment he fet un anàlisi profund de l’evolució en la història del que coneixem avui per sistemes econòmics. Partint llavors del feudalisme, passant per el mercantilisme i arribant al capitalisme modern. Dins d’aquest anàlisi he introduït les primeres relacions de l’economia i l’educació, sobretot a partir de la Il·lustració i centrant-me, per causa de matèria d’estudi, en la Revolució Industrial que va derivar en el capitalisme més contemporani.

Com a conclusió he aportat una opinió, amb base teòrica, sobre el paper que juga l’educació en relació amb l’economia d’Estat, i decantant-me mé per el costat marxista que diu que l’educació sempre està al servei dels interessos, sobretot econòmics, de l’Estat, i que avui en dia se’ns ensenya a com estar introduïts i produir dins un sistema econòmic liberal com el capitalisme contemporani.